Equivalències dels certificats de català

Consorci per a la Normalització Lingüística

Direcció General de Política Lingüística

Marc Europeu Comú de Referència

 

B3

Certificat de nivell bàsic de català

Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)

A2

 

E3

Certificat de nivell elemental de català

Certificat de nivell elemental de català (A elemental)

B1

 

I3

Certificat de nivell intermedi de català

Certificat de nivell intermedi de català (B)

B2

 

S3

Certificat de nivell de suficiència de català

Certificat de nivell de suficiència de català (C)

C1

 

Superior

Certificat de nivell superior de català

Certificat de nivell superior de català (D)

C2

 

Has estudiat a Catalunya? Consulta les equivalències dels títols d'ensenyament reglat no universitari amb els certificats de coneixements de català.